Show Side Menu
Useful Resources

Staff Y Practis

Y Meddygon

Dr Catherine Anne Meredith Jones  MB BCh (Caerdydd 1984) DFFP LoC IUT/Sdl
Dr Idris Paul Gravelle MB BCh (Caerdydd 1984) MRCGP DRCOG
(Hyfforddwr y Cofrestydd)
Dr Kalyan Kantam MBBS (India 2003) MRCGP
Dr Charlotte Bradburn  BM BS (Plymouth 2012) MRCGP

Y Cofrestrydd

Weithiau bydd meddyg sydd wedi cael profiad helaeth mewn ysbytai yn ymuno a'r practis am chwech mis neu blwyddyn i gael mewnwelediad i broblemau y mae'r meddyg teulu yn delio. Maen't wedi cael triniaeth hollol ac yn cael ei arolygu gan y practis.

Rheolwr y Practis

Mae Rheolwr y Practis, Mrs Shan Evans, yn gyfrifol am drefniadaeth a gweinyddiaeth gyffredinol y practis. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu gwynion, rhowch wybod iddi os gwelwch yn dda.

Nyrsys Y Practis

Sister Alyson Lloyd-Thomas, Sister Sarah Cobain a Sister Heidi Jones yw nyrsys y practis ac meant ar gael drwy drefnu apwynitad. Mae'r nyrsys yn gymwys mewn ardaloedd penodol o gyngor a chefnogaeth iechyd a gofal. Mae'r nyrsys yn rhedeg clinigau sy'n cynwys asthma, diabetis, dolur y galon a 'HRT'. Mae'r nyrs hefyd ar gael i wneud gwasanaeth cyfarpar gwrthgenhedlu, profion ceg y groth, brechiadau gwyliau a gwasanaethau cyffredinol yr ystafell diniaeth sef chwistrellu clystiau, 'ECG', rhwymynnau a thynnu pwythau.

Mae'r Cymorthwydd lechyd a Gofal, Ms Donna Lewis, yn cymorthwyo'r nyrsys gyda dylestswyddau gwahanol. Mae Fflebotomydd ar gael trwy apwyntiad i gymryd samplau gwaed.

Y Derbynyddion

Mae'r derbynyddion yn cael ei harwain gan Mrs Joan Goldsmith. Mae ganddynt swydd bwysig ac mae nhw'n gwenud eu gorau glas i ymdrin â'ch ymholiadau a threfnu apwyntiadau a rhagnodiodau ychwanegol ar eich cyfer mor effeithiol ag sy'n bosib. Pan byddwch yn ffonio am sylw meddygol bydd y derbynyddion yn eich holi am fanylion. Maent wedi cael eu hyfforddi i ofyn cwestiynau priodol er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir.

Y STAFF ATODEDIG

Y Nyrsys Cymunedol

Mae timo nyrsys cymunedol yn darparu gofal, cyngor a chefnogaeth nyrsio i gleifion sydd newydd ddod allan o'r ysbyty, neu cleifion sy'n rhy sâl i fynd i'r feddygfa. Mae nhw wedi eu lleoli yn y feddygfa a gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio rhif ffôn arferol y meddygfa.

Yr Ymwelydd Iechyd

Mae Mrs Anne Jones a Mrs Clare Cox yn ymwneud â gwyliadwriaeth a hyrwyddu iechyd plant. Mae yn hyrwyddo y clinigau arolygiaeth ac imiwneiddio plant yn y feddygfa ac yn ymweld â teuluoedd yn eu cartref i rhoi cyngor a chynhaliaeth. Mae wedi ei lleoli yn y feddygfa ac mae’n bosibl cysylltu’n uniongyrchol ar 01267 222590.

Y Bydwragedd Cymunedol

Mae tim o bump bydwraig yn gyfrifol am ofalu amdanoch yn ystod eich beichiogrwydd - cyn geni, wrth esgor ac ar ôl geni. Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio'r feddygfa neu are eu ffôn symudol unigol.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd